to open
abrir
abro
abrimos
abres
abrís
abre
abren
to learn
aprender
aprendo
aprendemos
aprendes
aprendéis
aprende
aprenden
to attend
asistir
asisto
asistimos
asistes
asistís
asiste
asisten
to dance
bailar
bailo
bailamos
bailas
bailáis
baila
bailan
to sweep (broom)
barrer
barro
barremos
barres
barréis
barre
barren
to drink
beber
bebo
bebemos
bebes
bebéis
bebe
beben
to erase
borrar
borro
borramos
borras
borráis
borra
borran
to walk
caminar
camino
caminamos
caminas
camináis
camina
caminan
to sing
cantar
canto
cantamos
cantas
cantáis
canta
cantan
to cook
cocinar
cocino
cocinamos
cocinas
cocináis
cocina
cocinan
to eat
comer
como
comemos
comes
coméis
come
comen
to understand
comprender
comprendo
comprendemos
comprendes
comprendéis
comprende
comprenden
to run
correr
corro
corremos
corres
corréis
corre
corren
to draw
dibujar
dibujo
dibujamos
dibujas
dibujáis
dibuja
dibujan
to write
escribir
escribo
escribimos
escribes
escribís
escribe
escriben
to listen (to)
escuchar
escucho
escuchamos
escuchas
escucháis
escucha
escuchan
to talk
hablar
hablo
hablamos
hablas
habláis
habla
hablan
to wash
lavar
lavo
lavamos
lavas
laváis
lava
lavan
to read
leer
leo
leemos
lees
leéis
lee
leen
to clean
limpiar
limpio
limpiamos
limpias
limpiáis
limpia
limpian
to wear/to bring
llevar
llevo
llevamos
llevas
lleváis
lleva
llevan
to look
mirar
miro
miramos
miras
miráis
mira
miran
to get on
montar
monto
montamos
montas
montáis
monta
montan
to swim
nadar
nado
nadamos
nadas
nadáis
nada
nadan
to lend
prestar
presto
prestamos
prestas
prestáis
presta
prestan
to receive
recibir
recibo
recibimos
recibes
recibís
recibe
reciben
to go up/to rise
subir
subo
subimos
subes
subís
sube
suben
to sell
vender
vendo
vendemos
vendes
vendéis
vende
venden
to live
vivir
vivo
vivimos
vives
vivís
vive
viven